การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพที่ปรึกษาเกษตรกรสำหรับระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม รุ่นที่ 2

 

กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพที่ปรึกษาเกษตรกรสำหรับระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม รุ่นที่ 2

เมื่อวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2559 กลุ่มพัฒนาการเพิ่มมูลค่าสินค้าข้าวได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพที่ปรึกษาเกษตรกรสำหรับระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม รุ่นที่ 2 ณ โรงแรม วรบุรี คอนเวนชั่น รีสอร์ท จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีนายวิชาญ เที่ยงธรรม รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในการเปิดการอบรม ทั้งนี้ การจัดอบรมครั้งนี้เพื่อให้เกษตรกรได้มีความรู้ในการจัดการระบบควบคุมภายในของกลุ่มเกษตรกร ซึ่งมีการบรรยายความรู้เรื่องมาตรฐานการควบคุมภายในแบบกลุ่ม กิจกรรมเพื่อจำลองการจัดการควบคุมภายใน การเยี่ยมชมสถานที่ประกอบการของเกษตกรตัวอย่าง และการบรรยายของเกษตรกรตัวอย่าง