กรมการข้าว โชว์ชิมข้าวที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ข้าวสำหรับตลาดเฉพาะ ในงานแถลงข่าวพร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสานพลังประชารัฐ ส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทย “โครงการ Amazing Thai Taste”

IMG 5797

กรมการข้าว โชว์ชิมข้าวที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ข้าวสำหรับตลาดเฉพาะ ในงานแถลงข่าวพร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสานพลังประชารัฐ ส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทย “โครงการ Amazing Thai Taste”

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ได้เข้าร่วมงานแถลงข่าวพร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสานพลังประชารัฐ ส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทย  ผ่าน “โครงการ Amazing Thai Taste” ประกอบด้วยความร่วมมือของ 37 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ องค์การตลาด เพื่อเกษตรกร (ตลาด อ.ต.ก.) เป็นต้น ทั้งนี้ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ) ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ ในครั้งนี้

โครงการนี้มุ่งหวังให้ภาคการท่องเที่ยว มีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวบริโภคอาหารไทย ข้าวไทย และผลไม้ไทยมากขึ้น เพื่อช่วยกระจายรายได้สู่ภาคเกษตรกรรมและชุมชน ตลอดจนสร้างแบรนด์ของอาหารไทย ข้าวไทย ผลไม้ไทย ให้เป็น Premium Product เพื่อเพิ่มมูลค่าและเป็นที่แพร่หลายยิ่งขึ้น

ภายในงานมีการจัดซุ้มอาหารไทยหลากหลายเมนู ทั้งผัดไทย ต้มยำกุ้ง ผลไม้ไทย และข้าวไทยที่ถือว่ามีความสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยและสร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นอย่างมาก กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวได้มีการหุงข้าวไทยสายพันธุ์ใหม่ๆ ให้ชิม ซึ่งผู้เข้าร่วมงานให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นข้าวที่มีชื่อไม่คุ้นหูและไม่เคยได้รับประทานมาก่อน เช่น ข้าวทับทิมชุมแพ ข้าวปกาอำปึล เป็นต้น

page1