Display # 
Title Author Hits
กลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์และการแปรรูป กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ติดตามงานโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร (Niche Market) Written by กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว 158
กลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์และการแปรรูป กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว เข้าร่วมจัดนิทรรศการ "เกษตรอาหารรังสิต ครั้งที่ 5" Written by กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว 149
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ลงพื้นที่ติดตามกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและอาชีพทางเลือกบ้านทัพไทย Written by กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว 25
เปิดศึกแข่งขัน “ปั้นชาวนาไทย” ส่งออกข้าวขายต่างประเทศได้ด้วยตัวเอง Written by กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว 245
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเข้าร่วมจัดนิทรรศการด้านข้าว ในงานงานเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิโลกครั้งที่ 3 Written by กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว 184
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ลงพื้นที่ติดตามการทำงานสหกรณ์การเกษตรทุ่งวัดสิงห์ Written by กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว 30
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว โดยกลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจและการค้าข้าว เข้าติดตามงานการจัดประชุมชี้แจงโครงการและจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) กิจกรรมเชื่อมโยงการตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร ปีการผลิต 2562/63 Written by กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว 279
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว จัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยี Written by กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว 267
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ร่วมติดตามการประเมินโรงสีข้าว GMP ณ สหกรณ์การเกษตรทุ่งวัดสิงห์ จำกัด Written by กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว 266
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน จังหวัดพิษณุโลก Written by กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว 311