Display # 
Title Author Hits
กลุ่มพัฒนาการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ลงพื้นที่สำรวจความพร้อมและความต้องการสำหรับการแปรรูปข้าว จ.แพร่ Written by กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว 191
กลุ่มพัฒนาการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ลงพื้นที่สำรวจกลุ่มเกษตรกรเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว จ.พัทลุง Written by กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว 234
สำรวจกลุ่มเกษตรกรเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว จ.ตรัง Written by กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว 204
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ลงพื้นที่ติดตามกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ต. บุฤาษี Written by กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว 124
กลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์และการแปรรูป กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ติดตามงานโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร (Niche Market) Written by กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว 257
กลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์และการแปรรูป กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว เข้าร่วมจัดนิทรรศการ "เกษตรอาหารรังสิต ครั้งที่ 5" Written by กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว 255
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ลงพื้นที่ติดตามกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและอาชีพทางเลือกบ้านทัพไทย Written by กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว 129
เปิดศึกแข่งขัน “ปั้นชาวนาไทย” ส่งออกข้าวขายต่างประเทศได้ด้วยตัวเอง Written by กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว 400
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเข้าร่วมจัดนิทรรศการด้านข้าว ในงานงานเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิโลกครั้งที่ 3 Written by กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว 294
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ลงพื้นที่ติดตามการทำงานสหกรณ์การเกษตรทุ่งวัดสิงห์ Written by กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว 144