Display # 
Title Author Hits
กรมการข้าวปลุกตลาดข้าวคุณภาพเปิดงานวันเชื่อมโยงผู้ผลิตข้าวคุณภาพและผู้ประกอบการสู่ผู้บริโภค Written by กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว 1111
กรมการข้าวร่วมเปิดงาน organic life festival ครั้งที่ 3 Written by กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว 1348
แถลงข่าวเชิญชวนเข้าร่วมงาน organic life festival ครั้งที่ 3 Written by กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว 961
อบรมหลักสูตรการเตรียมผู้ประกอบการโรงสีข้าวเพื่อการพัฒนาโรงสีข้าวเข้าสู่การตรวจรับรองโรงสีข้าว GMP ภายใต้โครงการตรวจสอบรับรองคุณภาพข้าว GAP Written by กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว 1161
งานสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพที่ปรึกษาเกษตรกรสำหรับระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม Written by กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว 778
กรมการข้าวจับมือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมบูรณาการงานของแผ่นดินเพื่อประโยชน์สุขของคนทั้งชาติ Written by กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว 868
ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2558 Written by กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว 823
งานเปิดบ้านกรมการข้าว ส่งความสุขปีใหม่ 2558 ด้วยข้าวคุณภาพ Written by กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว 805
งานเทศกาลวันข้าวหอมมะลิโลกจังหวัดร้อยเอ็ด Written by กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว 684
ร่วมจัดนิทรรศการงานวันเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิโลก Written by กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว 2596