Display # 
Title Author Hits
ร่วมจัดแสดงงาน IP Innovation and Technology Expo 2014 (IPITEx 2014) Written by กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว 2504
ร่วมจัดนิทรรศการด้านการเกษตร เรื่องการแปรรูปข้าว Written by กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว 2480
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดกิจกรรมคืนความสุขให้ประชาชน Written by กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว 3588
การฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร “ระบบควบคุมภายในกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวอินทรีย์” ภายใต้โครงการเมืองเกษตรสีเขียว (The Green City Project) Written by กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว 1981
ร่วมจัดกิจกรรมศาลาข้าวไทยในงานมหกรรมสินค้าส่งออกกลุ่มทวารวดี Written by กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว 706
ศาลาข้าวไทยสัญจร ครั้งที่ 8/2557 ณ โรงเรียนกุดกว้างสวาสดิ์วิทยา Written by กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว 1134
ศาลาข้าวไทยสัญจร ครั้งที่ 7/2557 ณ โรงเรียนหนองแสงถวิลราษฎร์ Written by สิรีรัตน์ อัครพรวินิจ 2375
การฝึกอบรมข้าวอินทรีย์และการเพิ่มมูลค่าข้าว ในโครงการเมืองเกษตรสีเขียว Written by สิรีรัตน์ อัครพรวินิจ 1964
ศาลาข้าวไทยสัญจร ครั้งที่ 6/2557 ณ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล Written by สิรีรัตน์ อัครพรวินิจ 3211
ศาลาข้าวไทยสัญจร ครั้งที่ 5/2557 ณ โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง Written by สิรีรัตน์ อัครพรวินิจ 1593