Display # 
Title Author Hits
ศาลาข้าวไทยสัญจร ครั้งที่ 7/2557 ณ โรงเรียนหนองแสงถวิลราษฎร์ Written by สิรีรัตน์ อัครพรวินิจ 2523
การฝึกอบรมข้าวอินทรีย์และการเพิ่มมูลค่าข้าว ในโครงการเมืองเกษตรสีเขียว Written by สิรีรัตน์ อัครพรวินิจ 2106
ศาลาข้าวไทยสัญจร ครั้งที่ 6/2557 ณ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล Written by สิรีรัตน์ อัครพรวินิจ 3398
ศาลาข้าวไทยสัญจร ครั้งที่ 5/2557 ณ โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง Written by สิรีรัตน์ อัครพรวินิจ 1725
ศาลาข้าวไทยสัญจร ครั้งที่ 4/2557 ณ โรงเรียนบ้านเพียมาต Written by สิรีรัตน์ อัครพรวินิจ 727
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2557 Written by สิรีรัตน์ อัครพรวินิจ 766
ประกวดเครื่องสีข้าว Written by สิรีรัตน์ อัครพรวินิจ 1511
อบรมผลิตภัณฑ์จากกระดาษเชิงหัตถกรรม (ภาพปัดเงิน ปัดทอง ปัดนาค) ณ โรงเรียนข้าวและชาวนา Written by สิรีรัตน์ อัครพรวินิจ 1027
ร่วมจัดนิทรรศการโครงการพัฒนาข้าวสุพรรณปลอดสารเคมีสู่ตลาดประชาคมอาเซียน (AEC) Written by สิรีรัตน์ อัครพรวินิจ 891
เส้นทางข้าวเหนียว Written by สิรีรัตน์ อัครพรวินิจ 1052