Display # 
Title Author Hits
จ้างพิมพ์หนังสือรายงานผลการดำเนินงานกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวประจำปี 2560 Written by สิรีรัตน์ อัครพรวินิจ 381
จ้างออกแบบและจัดทำบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว Written by สิรีรัตน์ อัครพรวินิจ 353
จ้างออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์สินค้า โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market) Written by สิรีรัตน์ อัครพรวินิจ 390
จ้างเหมาส่งเสริมและพัฒนาตราสินค้าข้าวสำหรับตลาดเฉพาะ (Niche Market) ปี 2560 Written by สิรีรัตน์ อัครพรวินิจ 376
จ้างเหมาวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีกายภาพ และการใช้ประโยชน์จากรำ กากรำ และน้ำมันรำข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่า Written by สิรีรัตน์ อัครพรวินิจ 376
จ้างเหมาพิมพ์คู่มือการผลิตข้าวที่ยั่งยืน Written by สิรีรัตน์ อัครพรวินิจ 345
จ้างพิมพ์เอกสารตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ Written by สิรีรัตน์ อัครพรวินิจ 373
จ้างเหมาพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวปี ๒๕๖๐ Written by กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว 360
จ้างเหมาพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว ปี 2560 Written by สิรีรัตน์ อัครพรวินิจ 351
จ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ประสิทธิภาพของสารโภชนเภสัช(กลุ่มไฟโตสเตอรอลและแกมมา-ออริซานอล)ต่อการปรับสมดุลระบบภูมิคุ้มกันและเมแทบอริซึมของไขมันในเซลล์โมเดลของพันธุ์ข้าวที่นิยมปลูกและข้าวพันธุ์พื้นเมือง ปี 2560 Written by สิรีรัตน์ อัครพรวินิจ 604