จ้างเหมาจัดทำฐานข้อมูลและประมวลผลข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

59 08 26