จ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ประสิทธิภาพของสารโภชนเภสัช(กลุ่มไฟโตสเตอรอลและแกมมา-ออริซานอล)ต่อการปรับสมดุลระบบภูมิคุ้มกันและเมแทบอริซึมของไขมันในเซลล์โมเดลของพันธุ์ข้าวที่นิยมปลูกและข้าวพันธุ์พื้นเมือง ปี 2560

05072017105435 0002