Display # 
Title Author Hits
จ้างพิมพ์หนังสือคู่มือการผลิตข้าวอินทรีย์ (ฉบับการ์ตูน) Written by สิรีรัตน์ อัครพรวินิจ 496
จ้างเหมาพิมพ์หนังสือและแผ่นพับประชาสัมพันธ์ Written by สิรีรัตน์ อัครพรวินิจ 334
จ้างเหมาจัดงานข้าวตลาดเฉพาะ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม : ตลาดเกษตรดิจิทัล Written by สิรีรัตน์ อัครพรวินิจ 309
จ้างเหมาทำชุดนิทรรศการ pop up การส่งเสริมการผลิตข้าวให้ได้มาตรฐาน Written by สิรีรัตน์ อัครพรวินิจ 309
จ้างเหมาจัดทำฐานข้อมูลและประมวลผลข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ Written by กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว 374
จ้างออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์สินค้า โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market) Written by กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว 386
จ้างเหมาสำรวจและวิเคราะห์ตลาดของสินค้าข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market) Written by กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว 369
จ้างเหมาทำสื่อวิดีทัศน์ Written by กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว 353
จ้างเหมาสำรวจข้อมูลการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ Written by กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว 313
จ้างเหมาทำชุดนิทรรศการ Pop up Written by กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว 322