Display # 
Title Author Hits
จ้างเหมาสำรวจข้อมูลผู้ประกอบการแปรรูปข้าว Written by สิรีรัตน์ อัครพรวินิจ 329
จ้างพิมพ์หนังสือเอกสารวิชาการ Written by กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว 299
จ้างออกแบบและจัดทำบรรจุภัณฑ์จากกระดาษฟางข้าว Written by กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว 327
จ้างพิมพ์หนังสือ Written by กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว 332
จ้างออกแบบและผลิตภัณฑ์สินค้า โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market) Written by กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว 299
จ้างพิมพ์หนังสือคู่มือการผลิตข้าวอินทรีย์ Written by กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว 355
จ้างเหมาผู้ตรวจประเมินการขอใช้ตราสัญลักษณ์สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้มาตรฐานสหภาพยุโรป Written by กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว 353
จ้างเหมาทำชุดโครงสร้าง Pop Up Written by กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว 322
จ้างเหมาทำบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ข้าวแปรรูปจากข้าว Written by กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว 350
จ้างเหมาพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market) จำนวน 6 รายการ Written by สิรีรัตน์ อัครพรวินิจ 620