สถานที่ตั้งและติดต่อ

กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว

เลขที่ 50 เกษตรกลางบางเขน ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900