บทบาทภารกิจ

ภารกิจกลุ่มงานกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว


ฝ่ายบริหารทั่วไป

          1. งานธุรการและงานสารบรรณ บริหารงานรับ – ส่งหนังสือราชการ ร่างโต้ตอบหนังสือ งานสนับสนุนกิจกรรมของกองฯ และหน่วยงานของกรมการข้าว

          2. งานการเงินและบัญชี บริหารจัดการทำแผนงบประมาณ จัดทำคำของบประมาณประจำปี การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งบโครงการ การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง ตรวจสอบเอกสาร เบิกจ่ายเงินพร้อมสรุปการใช้เงินงบประมาณประจำปี

          3. งานพัสดุ

                   3.1 จัดทำแผนการจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง การจัดทำบัญชีควบคุมพัสดุ

                   3.2 งานด้านยานพาหนะ การตรวจนับพัสดุประจำปี และการจำหน่ายครุภัณฑ์

          4. งานการเจ้าหน้าที่ บริหารจัดการรับโอนบรรจุแต่งตั้ง สรรหา และเลือกสรรพนักงานราชการและพนักงานจ้างเหมาบริการ การจัดทำสัญญาจ้างเหมาฯ เพื่อเสริมการปฏิบัติงาน

 ---------------------------------------------------------------------------------------------


กลุ่มพัฒนาการเพิ่มมูลค่าสินค้าข้าว

          1. วิจัยและพัฒนาระบบการผลิตสินค้าข้าวคุณภาพตามมาตรฐานสากล

          2. พัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าข้าวเพื่อตลาดเฉพาะ

             (ข้าวสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ข้าวอินทรีย์ ข้าวโภชนาการสูง)

          3. ส่งเสริมและพัฒนาโรงสีข้าวเข้าสู่มาตรฐานสากล

          4. พัฒนาและส่งเสริมการสร้างตราสัญลักษณ์สินค้าข้าว และแบรนด์สินค้าข้าว

          5. พัฒนาและส่งเสริมบรรจุภัณฑ์สินค้าข้าวให้สอดคล้องความต้องการของตลาด

  --------------------------------------------------------------------------------------------------


กลุ่มพัฒนาการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว

          1. ศึกษา วิจัย และพัฒนาการแปรรูปข้าวให้เป็นผลิตภัณฑ์อาหาร และผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร

          2. ศึกษาวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการของข้าวและผลิตภัณฑ์ และพัฒนาการนำไปใช้ประโยชน์

          3. ศึกษา วิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผลพลอยได้จากข้าว

          4. ศึกษา วิจัย และพัฒนาการบรรจุภัณฑ์ข้าว และการสร้างตราสินค้า

          5. ศึกษา วิจัย และพัฒนาเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ ในการแปรรูปข้าว

          6. ศึกษา วิจัย และพัฒนาโรงสี GMP

          7. พัฒนาและผลักดันผลิตภัณฑ์ที่ได้จากผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์

          8. ถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ด้านการแปรรูปข้าว

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------


กลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจและการค้าข้าว

          1. ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและการค้าข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market)

          2. พัฒนาการสร้างเครือข่ายเชื่อโยงผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ผู้บริโภค ภาครัฐและภาคเอกชน

          3. เผยแพร่ผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมจากการแปรรูปข้าว และผลพลอยได้จากข้าว

          4. การพัฒนาระบบการจัดการผลิตข้าวเชิงพาณิชย์

          5. ศึกษาวิจัยความต้องการสินค้าข้าว ของผู้บริโภคและผู้ประกอบการแปรรูปทั้งในและต่างประเทศ
          6. ศึกษาวิจัยการลดต้นทุนในกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มเศรษฐกิจค้าข้าว