บทบาทภารกิจ

ภารกิจกลุ่มงานกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว


ฝ่ายบริหารทั่วไป

          1. งานธุรการและงานสารบรรณ บริหารงานรับ – ส่งหนังสือราชการ ร่างโต้ตอบหนังสือ งานสนับสนุนกิจกรรมของกองฯ และหน่วยงานของกรมการข้าว

          2. งานการเงินและบัญชี บริหารจัดการทำแผนงบประมาณ จัดทำคำของบประมาณประจำปี การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งบโครงการ การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง ตรวจสอบเอกสาร เบิกจ่ายเงินพร้อมสรุปการใช้เงินงบประมาณประจำปี

          3. งานพัสดุ

                   3.1 จัดทำแผนการจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง การจัดทำบัญชีควบคุมพัสดุ

                   3.2 งานด้านยานพาหนะ การตรวจนับพัสดุประจำปี และการจำหน่ายครุภัณฑ์

          4. งานการเจ้าหน้าที่ บริหารจัดการรับโอนบรรจุแต่งตั้ง สรรหา และเลือกสรรพนักงานราชการและพนักงานจ้างเหมาบริการ การจัดทำสัญญาจ้างเหมาฯ เพื่อเสริมการปฏิบัติงาน

 ---------------------------------------------------------------------------------------------


กลุ่มพัฒนาการเพิ่มมูลค่าสินค้าข้าว

          1. วิจัยและพัฒนาระบบการผลิตสินค้าข้าวคุณภาพตามมาตรฐานสากล

          2. พัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าข้าวเพื่อตลาดเฉพาะ

             (ข้าวสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ข้าวอินทรีย์ ข้าวโภชนาการสูง)

          3. ส่งเสริมและพัฒนาโรงสีข้าวเข้าสู่มาตรฐานสากล

          4. พัฒนาและส่งเสริมการสร้างตราสัญลักษณ์สินค้าข้าว และแบรนด์สินค้าข้าว

          5. พัฒนาและส่งเสริมบรรจุภัณฑ์สินค้าข้าวให้สอดคล้องความต้องการของตลาด

  --------------------------------------------------------------------------------------------------


กลุ่มพัฒนาการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว

          1. ศึกษา วิจัย และพัฒนาการแปรรูปข้าวให้เป็นผลิตภัณฑ์อาหาร และผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร

          2. ศึกษาวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการของข้าวและผลิตภัณฑ์ และพัฒนาการนำไปใช้ประโยชน์

          3. ศึกษา วิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผลพลอยได้จากข้าว

          4. ศึกษา วิจัย และพัฒนาการบรรจุภัณฑ์ข้าว และการสร้างตราสินค้า

          5. ศึกษา วิจัย และพัฒนาเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ ในการแปรรูปข้าว

          6. ศึกษา วิจัย และพัฒนาโรงสี GMP

          7. พัฒนาและผลักดันผลิตภัณฑ์ที่ได้จากผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์

          8. ถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ด้านการแปรรูปข้าว

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------


กลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจและการค้าข้าว

          1. ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและการค้าข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market)

          2. พัฒนาการสร้างเครือข่ายเชื่อโยงผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ผู้บริโภค ภาครัฐและภาคเอกชน

          3. เผยแพร่ผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมจากการแปรรูปข้าว และผลพลอยได้จากข้าว

          4. การพัฒนาระบบการจัดการผลิตข้าวเชิงพาณิชย์

          5. ศึกษาวิจัยความต้องการสินค้าข้าว ของผู้บริโภคและผู้ประกอบการแปรรูปทั้งในและต่างประเทศ
          6. ศึกษาวิจัยการลดต้นทุนในกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มเศรษฐกิจค้าข้าว

 

 

 

โครงสร้างการบริหารและอัตรากำลัง

 

 ผู้บริหารกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว
 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป
 เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาการเพิ่มมูลค่าสินค้าข้าว
เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์
เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจและการค้าข้าว

 

ผู้บริหารกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว

narawut1

นายณราวุฒิ ปิยโชติสกุลชัย
ผู้อำนวยการกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว

   Porntip
นายโอวาท ยิ่งลาภ

ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานการรับรองข้าว

นางพรทิพย์ ถาวงค์

ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว

Somjai

นายไพศิลป์ ม่วงวิโรจน์
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวสมใจ แก้วสร
นักวิชาการเกษตรชำนาญพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการเพิ่มมูลค่าสินค้าข้าว

Sukon  chantawat

นางสุคนธ์ ท้วมมา
นักวิชาการเกษตรชำนาญพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์

นายชาญธวัช แง้เจริญกุล
นักวิชาการเกษตรชำนาญพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจและการค้าข้าว

 กลับไปเมนู 

 

ฝ่ายบริหารทั่วไป
Pisilp
  นายไพศิลป์ ม่วงวิโรจน์
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป
 Suree1  Ketsarin  
นางสุรีย์ ซันนุ 
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 นางสาวเกศริน สุนันต๊ะ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวนฤมล เพ็งคล้าย
เจ้าพนักงานการเงินและ
การบัญชีปฏิบัติงาน 
 Chansukol  Onwara Kitima 
นางสาวจันสุคล นุ่มยองใย
เจ้าพนักงานธุรการ
 นางสาวอรวรา อยู่เป็นสุข
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวกิติมา เกตุแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการ 
puangpayom  Pattama  Anongporn 
 นางสาวพวงพยอม ถ้ำกลาง
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวปัทมา เพ็ชร์พวง
เจ้าพนักงานธุรการ
นางอนงค์พร พ่วงแพร
เจ้าพนักงานธุรการ
 Nisakorn  Mullika Anurat 
นางสาวนิศากร หอมสุคนธ์
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นางสาวมัลลิกา สุวภาพ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นางอนุรัตน์ หลุ่มบางล้า
คนงานทดลองการเกษตร

 กลับไปเมนู

 

  กลุ่มพัฒนาการเพิ่มมูลค่าสินค้าข้าว 
Somjai
 นางสาวสมใจ แก้วสร
นักวิชาการเกษตรชำนาญพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการเพิ่มมูลค่าสินค้าข้าว  
Nikoon narutaya
นางสาวนิกูล เสนานอก
นักวิชาการเกษตร
นางสาวนฤตยา มณีวรรณ์
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
Umaporn nuntuchporn 
นางสาวอุมาพร ชนะสิทธิ์
นักวิชาการเกษตร
นางสาวนันทัชพร ตาระกา
นักวิชาการเกษตร

 กลับไปเมนู

 

กลุ่มพัฒนาการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์  
Sukon
 นางสุคนธ์ ท้วมมา
นักวิชาการเกษตรชำนาญพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

 

 

 

 

 
 นางสาวมณฑกาญจน์ บุญเพิ่มผล
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
  นางสาวเขมณัฎฐ์ พุกพูล
วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ
  Hathaikarn
นายนพพร 
นักวิชาการเกษตร
นางสาวอุมาพร ชนะสิทธิ์
นักวิชาการเกษตร

กลับไปเมนู

 

กลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจและการค้าข้าว  
chantawat   
  นายชาญธวัช แง้เจริญกุล
นักวิชาการเกษตรชำนาญพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจและการค้าข้าว
Kanganat  
นางสาวกัญจนัสม์ พาพล
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ 
นางสาวณภัทร ประเสริฐสุวรรณ
เศรษฐกรปฏิบัติการ 
Dujsanun Sireerat
นางสาวดุจศานันท์ เรืองคำ
นักวิชาการเกษตร
นางสาวสิรีรัตน์ อัครพรวินิจ
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

กลับไปเมนู

 

Subcategories