ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ พนักงานจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว

สังกัด กลุ่มพัฒนาการเพิ่มมูลค่าสินค้าข้าว

   1. นางสาวอัญชณี  แซ่เจีย

   2. นางสาวสุภาพร ตาเจริญเมือง

   3. นางสาวกิติยา จันทร์ละออ

   4. นางสาวสุมินตรา ยอดสุรินทร์

   5. นางสาววันรียา บุญสัน

   6. นางสาวปิยนุช หร่ายขุนทด

   7. นางสาวนวรัตน์ บุญสุข

   8. นางสาวอรพินท์ สุรกิจ (สำรอง)

   9. นางสาวสโรชา มะม่วงชุม  (สำรอง)

   10. นางสาวบุษกร สุธนาอนวัช  (สำรอง)

   11. นางสาวปรียารัตน์ ตัณฑ์เจริญรัตน์  (สำรอง)

   12. นางสาวจุฑามาศ พลใหม่  (สำรอง)

   13. นางสาวภัทราภรณ์ ทรัพย์อุดมมาก  (สำรอง)

ขอให้ผู้มีรายชื่อในลำดับที่ 1-7 มารายงานตัว และเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559