รับสมัคร พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานธุรการ

รับสมัคร พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานธุรการ

จำนวน 1 อัตรา

สังกัด กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว

ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 12 เมษายน 2559

คุณสมบัติ

1. เพศชาย/หญิง

2. จบการศึกษาระดับ ปวช. หรือ ปวส. ทุกสาขา

3. รับ/ ส่ง/ จัดเก็บเอกสาร และการสืบค้นเอกสาร/ เดินเรื่องเอกสารราชการต่างๆ

4. ปฏิบัติงานด้านเอกสารและงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

5. หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว


อัตราค่าจ้าง

ระดับ ปวช. 8,500 บาท/เดือน

ระดับ ปวส. 10,000 บาท/เดือน


วิธีการสมัคร

สมัครด้วยตนเอง ณ กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ชั้น 4 อาคารกรมการข้าว

(ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน) ในวันและเวลาราชการ

หลักฐานประกอบการสมัคร

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

3. สำเนาใบรับรองวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ

4. สำเนาเอกสารแสดงว่าพ้นภาระการเกณฑ์ทหาร สด.8 หรือ สด.43 จำนวน 1 ฉบับ

5. หลักฐานอย่างอื่น เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล

6. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตา ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป

ติดต่อ

กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว 50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. (ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน)

โทรศัพท์ 02-561-5360 โทรสาร 02-561-5286

>>แผนที่<<