รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 6 อัตรา

รับสมัคร พนักงานจ้างเหมาบริการ 

จำนวน 6 อัตรา

สังกัด กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว

ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2559

คุณสมบัติ

     1. เพศ ชาย/หญิง 

     2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเกษตรศาสตร์, คหกรรม, วิทยาศาตร์ด้านอาหาร, เศรษฐศาสตร์ ,คอมพิวเตอร์ หรือประชาสัมพันธ์ 

     3. สามารถออกปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

     4. หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

         (กรณีตรวจพบว่าคุณสมบัติไม่ครบถ้วนถือว่าสละสิทธิ์)   

อัตราค่าจ้าง

      13,000 บาท/เดือน

วิธีการสมัคร

สมัครทาง E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือด้วยตนเอง ณ กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ชั้น 4 อาคารกรมการข้าว

(ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน) ในวันและเวลาราชการ 

หลักฐานประกอบการสมัคร

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

3. สำเนาใบรับรองวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ

4. สำเนาเอกสารแสดงว่าพ้นภาระการเกณฑ์ทหาร สด.8 หรือ สด.43 จำนวน 1 ฉบับ

5. หลักฐานอย่างอื่น เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล

6. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตา ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป

ติดต่อ

กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว 50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. (ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน)

โทรศัพท์ 02-561-4970 โทรสาร 02-561-5286

>>แผนที่<<

>>ดาวโหลดใบสมัคร<<