ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ พนักงานจ้างเหมาบริการ กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ พนักงานจ้างเหมาบริการ

กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว

สังกัด กลุ่มพัฒนาการเพิ่มมูลค่าสินค้าข้าว

   1. นางสาวอัจจิมา ควรสงวน

   2. นายปริญญา การสมเจตน์ (สำรอง)

สังกัด กลุ่มพัฒนาการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์

   3. นางสาวสุนิสา สุขเอียด

   4. นางสาวชะไมพร สุโพธิ์ 

   5. นางสาวกชมน ยอดมุณี  (สำรอง)

สังกัด กลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจและการค้าข้าว

   6. นายชัชวาล น้อยบัวทิพย์

   7. นางสาวนุสรา น้ำดอกไม้

   8. นายมะรอกิ วาเลาะแต

   9. นางสาวเกษวรา เมทเมรุรัตน์

   10. นางสาววรรณทิพย์ ทองสุข (สำรอง)

   11. นางสาวจันทร์จิรา แก้วเรือง (สำรอง)

   12. นายเฉลิมชัย เตชะเพิ่มผล (สำรอง)

ขอให้ผู้มีรายชื่อในลำดับที่1, 3-4, 6-9 มารายงานตัว และเริ่มปฏิบัติงานในวันจันทร์ที่1ตุลาคม2559

*หมายเหตุ

ลำดับที่ 4 นางสาวชะไมพร สุโพธิ์ ให้นำสำเนาใบปริญญาบัตร หรือใบรับรองวุฒ และสำเนา Transcript ฉบับสมบูรณ์  มาในวันที่รายงานตัว

ลำดับที่ 8 นายมะรอกิ วาเลาะแต ให้นำสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบปริญญาบัตร สำเนา Transcript  และสำเนา สด.8 มาในวันที่รายงานตัว