ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ พนักงานจ้างเหมาบริการ กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ พนักงานจ้างเหมาบริการ กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว

 

ขอให้ผู้มีรายชื่อต่อไปนี้ เข้ารับการสัมภาษณ์ ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.00 น. 

ณ กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว ชั้น 4 อาคารกรมการข้าว ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

 

1. นางสาวพรญาณี สุดชารี

2. นางสาวสิริยา ขันขาว

3. นายดิเรกรัตน์ พลพงค์

4. นางสาวจุฑาพร บุญรัศมี

5. นางสาวพรปวีณ์ จั่นสกุล

6. นางสาวสิริรัตน์ กุลพันธ์

7. นางสาวกมลชนก จิตรอ่อน

8. นายณัฏฐ์ คำทอง

9. นายทินกร ชินโรจนบำรุง

10. นางสาวสุวพิชชา สุฤทธิ์

11. นายเฉลิมพร แสงแก้ว

12. นางสาววีรวรรณ มิ่งเมือง

13. นางสาวอุษณีย์ ศรีจันทร์

 

**หมายเหตุ  ขอให้ผู้สมัครหมายเลข 2, 3, 4, 10, 11, 12 นำใบสมัครตัวจริง พร้อมหลักฐานแนบท้ายใบสมัคร มาในวันสัมภาษณ์ด้วย