รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 อัตรา

รับสมัคร  เจ้าหน้าที่จ้างเหมาช่วยปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

จำนวน 1 ตำแหน่ง ในโครงการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมแปรรูปข้าว

สังกัด กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว

ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2561

คุณสมบัติ

1. เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี

2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาจุลชีววิทยา เคมี วิทยาศาสตร์อาหาร คหกรรมศาสตร์ พัฒนาผลิตภัณฑ์ วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 

   เทคโนโลยีการบรรจุ วัสดุศาสตร์ การตลาด วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

3. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน และสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี

4. ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

 

อัตราค่าจ้าง

เงินเดือน 15,000 บาท/เดือน

วิธีการสมัคร

ผู้ที่สนใจสามารถกรอกใบสมัครได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น 4 ห้อง 423 กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว หรือ

ส่งใบสมัครและหลักฐานมาที่ E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ได้ตั้งแต่ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2561 (ตามวันเวลาราชการ)

สอบสัมภาษณ์ วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 9.00 น. ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-561-5253

หลักฐานประกอบการสมัคร

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

3. สำเนาใบรับรองวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ

4. สำเนาเอกสารแสดงว่าพ้นภาระการเกณฑ์ทหาร สด.8 หรือ สด.43 จำนวน 1 ฉบับ

5. หลักฐานอย่างอื่น เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล

6. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตา ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป

ติดต่อ

กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว 50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. (ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน)

โทรศัพท์ 02-561-4970 โทรสาร 02-561-5253

>>แผนที่<<

>>ดาวโหลดใบสมัคร<<