รับสมัคร พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร 4 อัตรา

รับสมัคร พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

จำนวน 4 อัตรา

สังกัด กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว

ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 25-29 เมษายน 2559

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  1. ปฏิบัติงานด้านเอกสารประจำกลุ่ม/ฝ่าย
  2. รับ/ ส่ง/ จัดเก็บเอกสาร และการสืบค้นเอกสาร/ เดินเรื่องเอกสารราชการต่างๆ
  3. ช่วยปฏิบัติงานโครงการ การจัดอบรม และนิทรรศการ
  4. สืบค้นข้อมูลและจัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม และจัดทำสื่อเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  5. ช่วยจัดเตรียมวัสดุ ดูแลรักษาอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดนิทรรศการ การอบรม
  6. ช่วยควบคุมทะเบียนวัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆ สำหรับการจัดนิทรรศการ 
  7. รับผิดชอบการจัดส่งข้อมูลรายงานผลการดำเนินกิจกรรม เพื่อประชาสัมพันธ์งานของกลุ่ม/ฝ่าย
  8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

     1. เพศ ชาย/หญิง 

     2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเกษตรศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

     3. สามารถออกปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

     4. หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

         (กรณีตรวจพบว่าคุณสมบัติไม่ครบถ้วนถือว่าสละสิทธิ์)   

 

อัตราค่าจ้าง

      12,000 บาท/เดือน

 

วิธีการสมัคร

สมัครด้วยตนเอง ณ กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ชั้น 4 อาคารกรมการข้าว

(ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน) ในวันและเวลาราชการ

 

หลักฐานประกอบการสมัคร

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

3. สำเนาใบรับรองวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ

4. สำเนาเอกสารแสดงว่าพ้นภาระการเกณฑ์ทหาร สด.8 หรือ สด.43 จำนวน 1 ฉบับ

5. หลักฐานอย่างอื่น เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล

6. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตา ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป

 

ติดต่อ

กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว 50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. (ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน)

โทรศัพท์ 02-561-5360 โทรสาร 02-561-5286

>>แผนที่<<