โครงสร้างการบริหารและอัตรากำลัง

 

 ผู้บริหารกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว
 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป
 เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาการเพิ่มมูลค่าสินค้าข้าว
เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์
เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจและการค้าข้าว

 

ผู้บริหารกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว

narawut 

นายณราวุฒิ ปิยโชติสกุลชัย
ผู้อำนวยการกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว

 
นางสาวลัดดา วิริยางกูร

ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานการรับรองข้าว

(ว่าง)

ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว

นายไพศิลป์ ม่วงวิโรจน์
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางทานตะวัน วรรธนวลัญจ์
นักวิชาการเกษตรชำนาญพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการเพิ่มมูลค่าสินค้าข้าว

Sukon  Porntip

นางสุคนธ์ ท้วมมา
นักวิชาการเกษตรชำนาญพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์

นางพรทิพย์ ถาวงค์
นักวิชาการเกษตรชำนาญพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจและการค้าข้าว

กลับไปเมนู

ฝ่ายบริหารทั่วไป
Pisilp
  นายไพศิลป์ ม่วงวิโรจน์
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
 Suree1  Ketsarin  
นางสุรีย์ ซันนุ 
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 นางสาวเกศริน สุนันต๊ะ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวนฤมล เพ็งคล้าย
เจ้าพนักงานการเงินและ
การบัญชีปฏิบัติงาน 
 Chansukol  Onwara Kitima 
นางสาวจันสุคล นุ่มยองใย
เจ้าพนักงานธุรการ
 นางสาวอรวรา อยู่เป็นสุข
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวกิติมา เกตุแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการ 
puangpayom  Pattama  Anongporn 
 นางสาวพวงพยอม ถ้ำกลาง
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวปัทมา เพ็ชร์พวง
เจ้าพนักงานธุรการ
นางอนงค์พร พ่วงแพร
เจ้าพนักงานธุรการ
 Nisakorn  Mullika Anurat 
นางสาวนิศากร หอมสุคนธ์
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นางสาวมัลลิกา สุวภาพ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นางอนุรัตน์ หลุ่มบางล้า
คนงานทดลองการเกษตร

 กลับไปเมนู

 

  กลุ่มพัฒนาการเพิ่มมูลค่าสินค้าข้าว 
Tantawan
 นางทานตะวัน วรรธนวลัญจ์
นักวิชาการเกษตรชำนาญพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการเพิ่มมูลค่าสินค้าข้าว  

Somjai

  นางสาวสมใจ แก้วสร
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
Nikoon narutaya
นางสาวนิกูล เสนานอก
นักวิชาการเกษตร
นางสาวนฤตยา มณีวรรณ์
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

กลับไปเมนู

 

กลุ่มพัฒนาการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์  
Sukon
 นางสุคนธ์ ท้วมมา
นักวิชาการเกษตรชำนาญพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

 

 

 

 

 
 นางสาวกาญจนา นิลชาติ
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
 นางสาวมณฑกาญจน์ บุญเพิ่มผล
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
Yupa Umaporn
นางยุพา อนานันท์
นักวิชาการเกษตร
นางสาวอุมาพร ชนะสิทธิ์
นักวิชาการเกษตร

กลับไปเมนู

 

กลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจและการค้าข้าว  
   Porntip
   นางพรทิพย์ ถาวงค์
นักวิชาการเกษตรชำนาญพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจและการค้าข้าว
chantawat  Kanganat  
 นายชาญธวัช แง้เจริญกุล
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นางสาวกัญจนัสม์ พาพล
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 
นายศิวัจน์ จิรกัลยาพัฒน์
เศรษฐกรปฏิบัติการ 
Dujsanun Hathaikarn Sireerat
นางสาวดุจศานันท์ เรืองคำ
นักวิชาการเกษตร
นางสาวหทัยกาญจน์ หุ่นรัตน์
นักวิชาการเกษตร
นางสาวสิรีรัตน์ อัครพรวินิจ
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

กลับไปเมนู