โครงสร้างการบริหารและอัตรากำลัง

 

 ผู้บริหารกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว
 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป
 เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาการเพิ่มมูลค่าสินค้าข้าว
เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์
เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจและการค้าข้าว


org ceoกลับไปเมนู

value

กลับไปเมนู

 

 administrator

 กลับไปเมนู

กลุ่มพัฒนาการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์  
Sukon
 นางสุคนธ์ ท้วมมา
นักวิชาการเกษตรชำนาญพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

 

 

 

 

 
 นางสาวมณฑกาญจน์ บุญเพิ่มผล
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
  นางสาวเขมณัฎฐ์ พุกพูล
วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ
  Hathaikarn
นายนพพร 
นักวิชาการเกษตร
นางสาวอุมาพร ชนะสิทธิ์
นักวิชาการเกษตร

กลับไปเมนู

 

กลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจและการค้าข้าว  
chantawat   
  นายชาญธวัช แง้เจริญกุล
นักวิชาการเกษตรชำนาญพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจและการค้าข้าว
Kanganat  
นางสาวกัญจนัสม์ พาพล
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ 
นางสาวณภัทร ประเสริฐสุวรรณ
เศรษฐกรปฏิบัติการ 
Dujsanun Sireerat
นางสาวดุจศานันท์ เรืองคำ
นักวิชาการเกษตร
นางสาวสิรีรัตน์ อัครพรวินิจ
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

กลับไปเมนู