คู่มือโครงการ

คู่มือดำเนินงาน/ปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2562

Title brpd book 1

 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน
การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2562

 download icon
connectmarket63 64

คู่มือดำเนินงานโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์
และข้าว GAP ครบวงจร ปีการผลิต 2563/64 

download icon

คู่มือดำเนินงาน/ปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2560

NK

คู่มือดำเนินงานประจำปี 2560
โครงการส่งเสริมและพัฒนา
การผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market) 

download icon
Pre

คู่มือดำเนินงานประจำปี 2560
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าว
ด้วยการปฏิบัติตามเกษตรที่ดีขั้นพื้นฐาน (Pre GAP)
ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวคุณภาพ

download icon
GAP

คู่มือปฏิบัติงาน
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าว
ด้วยการปฏิบัติที่ดี (GAP) 
ปีงบประมาณ 2560
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน

download icon
GMP คู่มือปฏิบัติงาน
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตวิธีการปฏิบัติที่ดี
สำหรับโรงสีข้าว (GMP) 
ปีงบประมาณ 2560
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน
download icon
organic คู่มือดำเนินงานประจำปี 2560
โครงการเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์
download icon