การสัมมนาเจ้าหน้าที่และเกษตรกรหลักสูตรการเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ 14-18 พ.ย. 59

iconแบบฟอร์มต่างๆ

             - แบบสำรวจการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (ส่งภายในวันที่ 25 พ.ย. 59) หรือสามารถกรอกออนไลน์ได้ที่ www.thairicedb.com         

             - แบบสำรวจต้นทุนการผลิตข้าวนาปี (ส่งภายในวันที่ 30 พ.ย. 59) กลุ่มละ 5 คน

             - ใบสมัครเข้าร่วมขายข้าว โครงการ "ตลาดข้าวชาวนา"

iconPowerpoint ประกอบการสัมมนา

             - ระบบการตรวจสอบย้อนกลับของสินค้าข้าวเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด โดย นางสาวเบญจมาศ สืบเนียม

             - การจัดการคุณภาพข้าวหลังการเก็บเกี่ยว โดย ดร.มนัส ชูผกา

             - แนวทางการแปรรูปข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่า โดย ดร.มนัส ชูผกา

             - การบริหารจัดการกลุ่ม โดย รศ.บำเพ็ญ เขียวหวาน