อบรมระบบการการตรวจสอบย้อนกลับสินค้าข้าว

iconPowerpoint ประกอบการสัมมนา

             - การจัดทำข้อมูลต้นทุนการผลิตพืช

             - การจัดทำข้อมูลต้นทุนการผลิตข้าว

             - ประโยชน์ของการตามสินค้าเกษตร

             - การติดตั้งระบบและการเตรียมข้อมูลการตามสอบสินค้าเกษตร

             - ACFS SME TRACEABILITY PROGRAM

             - การบันทึกกระบวนการผลิตและส่งข้อมูลเพื่อสร้าง QR Code