ทำไมต้องซื้อข้าว GI

ข้าวที่ได้รับการขึ้นทะเบียน GI บ่งบอกว่าการผลิตนี้มีคุณภาพ มีชื่อเสียง มีลักษณะเฉพาะ มีแหล่งผลิตในภูมิศาสตร์นั้น มีกระบวนการรับรองการผลิตตามมาตรฐาน และได้รับอนุญาตใช้ตราจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

สินค้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์มักจะเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยม เนื่องจากมีคุณสมบัติพิเศษหรือมีลักษณะเฉพาะ ที่เกิดจากอิทธิพลสิ่งแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ เช่น สภาพแวดล้อม ดิน ฟ้า อากาศ ของแหล่งภูมิศาสตร์นั้นๆ ตลอดจนทักษะความชำนาญและภูมิปัญญาของกลุ่มชนที่อาศัยอยู่ในแหล่งภูมิศาสตร์นั้นๆ

ดังนั้น ข้าว GI จึงเป็นข้าวที่มีคุณลักษณะ เอกลักษณ์ หรือรสชาด ที่โดดเด่นกว่าแหล่งอื่น