คลิกอิ่ม อิ่มอร่อยกับข้าวคุณภาพแค่ปลายนิ้ว

titleClickIm

 

สหกรณ์การเกษตร ทุ่งวัดสิงห์ จำกัดสหกรณ์การเกษตร ทุ่งวัดสิงห์ จำกัด จ.ชัยนาท
(ข้าวหอมมะลิ / ข้าว กข43 / ข้าวไรซ์เบอรี่)
www.facebook.com/tungwatsing
โทร 063-1168778

กลุ่มทำนาอินทรีย์ลุ่มน้ำเสี่ยวน้อย จ.ร้อยเอ็ด
(ข้าวหอมมะลิ / ข้าวไรซ์เบอรี่)
https://bit.ly/3aC3qSN
โทร. 086-1286819 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ต.บุฤาษี จ.สุรินทร์
(ข้าวหอมมะลิ / ข้าวไรซ์เบอรี่ / ข้าวมะลิแดง)
www.facebook.com/thanyaporn.rice
โทร. 089-4449453

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวหอมมะลิเพชรทุ่งกุลาร้องไห้ จ.ร้อยเอ็ด
(ข้าวหอมมะลิ / ข้าวมะลินิลสุรินทร์)
www.facebook.com/Sompop.Petchtung
โทร. 087-2482928

กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวสังข์หยดตำบลตำนาน จ.พัทลุง
(ข้าวสังข์หยดพัทลุง)
www.chidpiromsangyodrice.com
โทร. 089-1651248

กลุ่มแปลงนาสะอาด จ.กำแพงเพชร
(ข้าวหอมมะลิ / ข้าวมะลินิลสุรินทร์ / ข้าวทับทิมชุมแพ / ข้าวมะลิดำหนองคาย)
https://bit.ly/2JvZYNx
โทร. 089-0751628

กลุ่มข้าวเจ๊กเชยเสาไห้ จ.สระบุรี
(ข้าวเจ๊กเชยเสาไห้)
http://freelife.thailandmall.net
โทร. 095-5973468 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวหอมทองบ้านจำปากลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวหอมทองบ้านจำปา จ.สกลนคร
(ข้าวฮางหอมทองสกลทวาปี)
https://bit.ly/2wcahn2
โทร. 085-7601517

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มชาวนาธรรมชาติ จ.เชียงราย
(ข้าวเหนียวเขี้ยวงู)
www.facebook.com/khaothammachad
โทร. 095-9564314

แซตอม ออร์แกนิค ฟาร์ม จ.สุรินทร์
(ข้าวมะลินิลสุรินทร์ / ข้าวมะลิโกเมนสุรินทร์ / ข้าวปกาอัมปึล)
www.satomfarm.com
โทร. 089-4740199

กลุ่มเกษตรอินทรีย์ข้าวคิดคิด จ.สุรินทร์
(ข้าวหอมมะลิ / ข้าวมะลิแดง / ข้าวเหนียวลืมผัว)
www.facebook.com/kaokidkid
โทร. 091-5249524

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง จ.ศรีสะเกษ
(ข้าวหอมมะลิ / ข้าวไรซ์เบอรี่ / ข้าวทับทิมชุมแพ)
www.facebook.com/uncleboonmeeagent
โทร. 082-3685152

สมาคมเกษตรอินทรีย์ทุ่งกุลาร้องไห้ จ.ร้อยเอ็ด
(ข้าวหอมมะลิ / ข้าวไรซ์เบอรี่ / ข้าวมะลิแดง)
https://bit.ly/2xJ6pdk
โทร. 089-0979965

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปข้าวตำบลบ้านผึ้ง จ.นครพนม
(ข้าวหอมมะลิ / ข้าวไรซ์เบอรี่ / ข้าวมะลินิลสุรินทร์ / ข้าวฮาง)
www.khaowsook.com
โทร. 081-2620474

ข้าวอุ่นจิตต์ ข้าวอินทรีย์บ้านสวายสอ จ.บุรีรัมย์
(ข้าวหอมมะลิ / ข้าวทับทิมชุมแพ / ข้าวมะลินิลสุรินทร์)
https://th.city/zeXWBwE
โทร 085-4193649

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มชาข้าวก่ำ(ข้าวลืมผัว) จ.พะเยา
(ข้าวเหนียวลืมผัว / ข้าวก่ำล้านนา / ข้าวแดงดอย)
www.facebook.com/Khaosangsuk
โทร. 081-7407822

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนน้ำอ้อม จ.ยโสธร
(ข้าวหอมมะลิ / ข้าวมะลิแดง / ข้าวไรซ์เบอรี่)
www.facebook.com/kwannamom
โทร. 085-2227553

ข้าวกานต์รวี กลุ่มผู้ผลิตข้าวปลอดสารพิษ
www.kanraveerice.com
โทร. 089-921-16212 , 087-5357101

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านนาท่อมร่วมใจ
https://th.city/fu7k
โทร. 081-3542242

กลุ่มข้าวอินทรีย์วิถีพนางตุง จ.พัทลุง
(ข้าวสังข์หยดพัทลุง)
www.facebook.com/ChawnaPhatlung
โทร. 089-4641187

วิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมการตลาดตำบลโพนทอง
http://gonkham.com
โทร. 089-7109194

ข้าวน่าน โรงสีข้าวพระราชทาน จ.น่าน
(ข้าวหอมมะลิ)
https://th.city/LFsd9
โทร. 054-799115-6  

กลุ่มเกษตรกรทำนา นาโส่
https://th.city/UWoCe7
โทร. 095-9564314

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำนาอินทรีย์ตำบลวังชะโอน
www.instagram.com/happyuncleshop
โทร. 080-4501888

สหกรณ์การเกษตรพลังสามัคคีสตรีลุ่มน้ำโขง จำกัด จ.อุบลราชธานี
(ข้าวหอมมะลิ)
http://kaw-q.blogspot.com
โทร. 094-5344993

สหกรณ์เกษตรอินทรีย์ทัพไทย จำกัด
(ข้าวหอมมะลิ)
โทร. 081-9700010

กลุ่มสมาชิกกองทุนหมู่บ้านแร่ จ.พังงา
(ข้าวอ่อนไร่ดอกข่า)
โทร. 089-2889007

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวฮางบ้านสุขสำราญ จ.หนองบัวลำภู
(ข้าวฮาง)
www.facebook.com/Kgawhag.yodthip
โทร. 086-3765952

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์กุดแข้ด่อน จ.ยโสธร
(หอมมะลิ / ข้าวฮาง)
www.facebook.com/ricedee.gicedee
โทร. 098-1036419

กลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์(ภาณุสิทธิ์ฟาร์ม  และวิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวปลอดสารพิษตำบลชอนไพร) จ.เพชรบูรณ์
(ข้าวหอมมะลิ / ข้าว กข43 / ข้าวไรซ์เบอร์รี่ / ข้าวหอมชลสิทธิ์ / ข้าวเหนียวลืมผัว)
www.facebook.com/Phanusitmankong
โทร. 09 4708 7557

กลุ่มปลูกข้าวหอมกระดังงา จ.นราธิวาส
(ข้าวหอมกระดังงา)
https://th.city/st9V 
โทร. 094-5685111

 

titleClickIm1