เครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์แท้

เครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์แท้

เครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์แท้ เป็นหนึ่งในมาตรฐานการรับรองข้าว ที่มีส่วนช่วยให้ผู้บริโภคได้รับประทานข้าวที่มีคุณภาพ ปลอดภัย เพราะเป็นข้าวที่ผ่านการตรวจสอบและติดตาม ตั้งแต่การผลิต การแปรรูป การบรรจุ จนถึงการจำหน่าย

กรมการข้าว ได้มีการส่งเสริมให้มีการรับรองข้าวในทุกกระบวนการผลิตข้าว เพื่อให้ได้ข้าวที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ปลอดภัยกับทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค เครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์แท้ เป็นเครื่องหมายที่ผู้บริโภคจะมั่นใจได้ว่า ข้าวที่รับประทานนั้นมีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย และเป็นข้าวตรงตามพันธุ์ ไม่มีข้าวพันธุ์อื่นปน โดยผู้ผลิตจะต้องผลิตข้าวจากเมล็ดพันธุ์ที่ได้รับการรับรองจากกรมการข้าว ปลูกข้าวตามหลักเกณฑ์มาตรฐาน GAP หรืออินทรีย์ ผ่านการสี โดยโรงสีข้าวที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP หรือมาตรฐานการแปรรูปคัดบรรจุอินทรีย์ ผ่านการตรวจสอบคุณภาพข้าวตามมาตรฐาน Q ผลิตภัณฑ์ และผ่านการตรวจสอบพันธุ์ปนจากกรมการข้าว

rice guarantee

กรมการข้าว ได้จดทะเบียนเครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์แท้กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าฉบับที่ (2) 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าฉบับที่ (3) 2559 ประกาศใช้วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 โดยเครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์แท้ จะมี 2 แบบ คือแบบเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งภาพเครื่องหมายที่ใช้มีความหมายว่า “การรวมกลุ่มของนาเล็กๆหลายแปลงมารวมกันเป็นนาแปลงใหญ่อยู่ภายใต้การควบคุมการผลิตของกรมการข้าว”

กรมการข้าวได้นำร่องการตรวจสอบข้าวตามมาตรฐานข้าวพันธุ์แท้กับข้าว กข43 ซึ่งเป็นข้าวที่เป็นที่ต้องการมากในผู้บริโภคที่รักสุขภาพ ซึ่งข้าว กข43 เป็นข้าวนุ่มใกล้เคียงกับข้าวหอมมะลิ และเป็นข้าวที่ผ่านการวิจัยแล้วว่ามีค่า GI ในระดับปานกลางค่อนข้างต่ำ ซึ่งกรมการข้าวเล็งเห็นว่าการผลิตข้าว กข43 นี้จำเป็นต้องมีการตรวจสอบมาตรฐานข้าวพันธุ์แท้ เพื่อป้องกันข้าวพันธุ์อื่นปน เพื่อให้ผู้บริโภคข้าวที่ต้องการควบคุมปริมาณ ค่า GI ในอาหาร สามารถรับประทานข้าวได้อย่างปลอดภัย และสบายใจ

ในปี 2563 นี้ กรมการข้าวได้เริ่มขยายขอบเขตการรับรองข้าวพันธุ์แท้ไปอีกหลายพันธุ์ข้าว เช่น ข้าวหอมมะลิ ข้าวสังข์หยด ข้าวมะลินิลสุรินทร์ เป็นต้น เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคได้บริโภคข้าวที่ต้องการอย่างปลอดภัย ซึ่งกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว เป็นผู้รับผิดชอบในการลงพื้นที่สำรวจและตรวจประเมินเบื้องต้น เพื่อนำไปสู่การรับรองข้าวพันธุ์อื่นๆ เหล่านี้ต่อไป

 ที่ เอกสาร แบบฟอร์ม  ตัวอย่างการกรอก 
1 แบบคำขอใช้เครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์แท้ (ตร.1)  ดาวโหลด ตัวอย่าง 
2 หนังสือมอบอำนาจ (ตร.2)  ดาวโหลด  ตัวอย่าง
3 ข้อบังคับกรมการข้าว ว่าด้วยการใช้
เครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์แท้ พ.ศ. 2561
ดาวโหลด -
4 ประกาศรายชื่อพันธุ์ข้าวที่กรมการข้าว
อนุญาตให้ขอการรับรองข้าวพันธุ์แท้
ดาวโหลด -