ขั้นตอน มาตรฐาน การขอเครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์แท้

กว่าจะได้ข้าวพันธุ์แท้

เครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์แท้ เป็นเครื่องหมายรับรองหนึ่งในการรับรองข้าว ที่มีส่วนช่วยให้ผู้บริโภคได้รับประทานข้าวที่มีคุณภาพ ปลอดภัย เพราะเป็นข้าวที่ผ่านการตรวจสอบและติดตามตั้งแต่ การผลิต การแปรรูป การบรรจุ จนถึงการจำหน่าย และเพื่อให้ได้ข้าวที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ปลอดภัยกับทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค จึงต้องมีขั้นตอนในการตรวจสอบเพื่อให้ข้าวที่ได้นั้นมีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย และเป็นข้าวตรงตามพันธุ์ ไม่มีข้าวพันธ์ุอื่นปน โดยผู้ผลิตจะต้องผลิตข้าวจากเมล็ดพันธุ์ที่ได้รับการรับรองจากกรมการข้าว ปลูกข้าวตามหลักเกณฑ์มาตรฐาน GAP หรืออินทรีย์ ผ่านการแปรสภาพโดยโรงสีข้าวที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP หรือมาตรฐานการแปรรูปและคัดบรรจุข้าวอินทรีย์ ผ่านการตรวจสอบคุณภาพข้าวตามมาตรฐาน Q ผลิตภัณฑ์ และผ่านการตรวจสอบพันธุ์ปนจากกรมการข้าว จึงจะสามารถขอใช้เครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์แท้ได้

S 2629823

แบบฟอร์มเครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์แท้

 ที่ เอกสาร แบบฟอร์ม  ตัวอย่างการกรอก 
1 แบบคำขอใช้เครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์แท้ (ตร.1)  ดาวโหลด -
2 หนังสือมอบอำนาจ (ตร.2)  ดาวโหลด  -
3 ข้อบังคับกรมการข้าว ว่าด้วยการใช้
เครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์แท้ พ.ศ. 2561
ดาวโหลด -
4 ประกาศรายชื่อพันธุ์ข้าวที่กรมการข้าว
อนุญาตให้ขอการรับรองข้าวพันธุ์แท้
ดาวโหลด -

แบบฟอร์มเครื่องหมาย Organic Thailand

ที่ เอกสาร  แบบฟอร์ม  ตัวอย่างการกรอก 
1 แบบคำขอการรับรองระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ แบบกลุ่ม ดาวโหลด 
2 แบบคำขอการรับรองการแปรรูป และ/หรือ
การคัดบรรจุข้าวอินทรีย์
ดาวโหลด  -
3 แบบตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์
ขอบข่าย การแปรรูป และ/หรือ คัดบรรจุ 
(สำหรับเจ้าหน้าที่) 
ดาวโหลด 

แบบฟอร์มเครื่องหมาย Q

ที่ เอกสาร  แบบฟอร์ม  ตัวอย่างการกรอก 
1  แบบคำขอการรับรองระบบการผลิตข้าว GAP แบบกลุ่ม ดาวโหลด   ดาวโหลด
2 แบบคำขอรับการรับรองผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานสินค้าข้าว ดาวโหลด   -

แบบฟอร์มมาตรฐาน GMP โรงสีข้าว

ที่ เอกสาร  แบบฟอร์ม  ตัวอย่างการกรอก 
1 (คม-1) ตัวอย่างคู่มือการจัดการด้าน
มาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงสีข้าว 
ดาวโหลด
2 (ผ-1-5) แผนการปฏิบัติงาน   ดาวโหลด ดาวโหลด
3 (บฟ-1) ทะเบียนรายชื่อผู้ขายข้าวเปลือก  ดาวโหลด
4 (บฟ-2) บันทึกการรับซื้อข้าวเปลือก ดาวโหลด
5 (บฟ-3) บันทึกการรับซื้อภาชนะบรรจุ ดาวโหลด
6 (บฟ-4) บันทึกการลดความชื้นข้าวเปลือก ดาวโหลด
7 (บฟ-5) บันทึกการเก็บรักษาข้าวเปลือกและผลิตภัณฑ์ ดาวโหลด
8 (บฟ-6) การตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักร ดาวโหลด
9 (บฟ-7) บันทึกการคัดแยกคุณภาพข้าว ดาวโหลด
10 (บฟ-8) บันทึกปริมาณผลิตภัณฑ์ข้าว ดาวโหลด
11 (บฟ-9) รายงานตรวจสอบสภาพรถขนส่ง ดาวโหลด
12 (บฟ-10) รายงานการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ ดาวโหลด
13 (บฟ-11) บันทึกการทำความสะอาดและบำรุงรักษา
เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์
ดาวโหลด
14 (บฟ-12) บันทึกการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องจักร ดาวโหลด
15 (บฟ-13) บันทึกผลการสอบเทียบเครื่องจักร และ
เครื่องมือวัดภายใน
ดาวโหลด
16 (บฟ-14) บันทึกการป้องกัน กำจัดแมลง
และสัตว์พาหะนำเชื้อ
ดาวโหลด
17 (บฟ-15) บันทึกการกำจัดของเสีย ดาวโหลด
18 (บฟ-16) ประวัติการแตก/ชำรุดของแก้ว กระจก 
และพลาสติกแข็งภายในโรงสี
ดาวโหลด
19 (บฟ-17) บันทึกการตรวจสอบสุขลักษณะของพนักงาน ดาวโหลด
20 (บฟ-18) บันทึกประวัติการฝึกอบรมพนักงาน ดาวโหลด