Pre GAP พรี จีเอพี หมายถึงอะไร ?

     Pre GAP ย่อมาจาก Pre Good Agricultural Practices (Pre GAP สำหรับข้าว) เป็นการส่งเสริมแนวราบที่มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยให้เกษตรกรและชุมชนผู้ผลิตข้าวมีความตระหนักและมีความรู้ในการผลิตข้าวปลอดภัย ด้วยหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีขั้นพื้นฐานสำหรับข้าวโดยชุมชนมีบทบาทในการประเมินและรับรองผลผลิตข้าวชุมชนเพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกรให้มีความพร้อมในการผลิตข้าวด้วยมาตรฐานที่สูงขึ้น เช่น ข้าว GAP ข้าวอินทรีย์ ข้าวสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือข้าว GI (Geographical Indication)

          ในปี 2558 กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ได้ดำเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวด้วยหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีขั้นพื้นฐาน (Pre GAP) สำหรับข้าว ในปี 2558 มีพื้นที่เข้าร่วมโครงการ  61 จังหวัด 225 อำเภอ 431 ตำบล เกษตรกร 25,071 ราย พื้นที่ทั้งหมด 277,931 ไร่