ข้าวเหนียวดำช่อไม้ไผ่49

thai german

พันธุ์ข้าว ข้าวดำช่อไม้ไผ่ 49
ชนิด ข้าวเหนียว
ประวัติพันธุ์ ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานีเก็บรวบรวมพันธุ์ข้าวเหนียวพื้นเมืองจากจังหวัดกระบี่ นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ในปี 2539 – 2542 จำนวน 89 พันธุ์ ปลูกอนุรักษ์และศึกษาลักษณะประจำพันธุ์เบื้องต้น ประเมินลักษณะและจัดหมวดหมู่กลุ่มพันธุ์ ปลูกคัดเลือกให้เป็นสายพันธุ์บริสุทธิ์แบบรวงต่อแถวในแต่ละกลุ่มพันธุ์/สายพันธุ์ คัดเลือกข้าวเหนียวดำช่อไม้ไผ่ได้สายพันธุ์ PTNC96004-49 และปลูกเปรียบเทียบผลผลิตระหว่างสถานีที่ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ปัตตานี และกระบี่ วิเคราะห์คุณภาพเมล็ด ปลูกเปรียบเทียบผลผลิตในนาราษฎร์ที่อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ปี 2554 คัดเลือกข้าวเหนียวดำช่อไม่ไผ่สายพันธุ์ PTNC96004-49 เป็นสายพันธุ์ดีเด่น กรมการข้าวรับรองพันธุ์ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2554
ลักษณะเด่น

1. เป็นข้าวเหนียวดำพื้นเมือง เมื่อนึ่งสุกมีลักษณะอ่อนนุ่ม ที่ผู้บริโภคในพื้นที่ภาคใต้นิยมนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เป็นอาหารเสริมหรืออาหารว่าง และใช้ในงานบุญประเพณี ทำให้มีราคาจำหน่ายสูงกว่าข้าวทั่วไป

2. มีคุณค่าทางโภชนาการสูง โดยมีวิตามินบี 1 วิตามินบี 3  วิตามินบี 6 และวิตามิน อี

นอกจากนี้ สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว (2555) ได้วิเคราะห์ธาตุอาหาร และสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่มีผลต่อกระบวนการทำงานของร่างกาย พบว่า ข้าวแต่ละพันธุ์มีปริมาณธาตุอาหาร และสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่แตกต่างกัน พบว่า ข้าวดำช่อไม้ไผ่ 49 มีสารกาบา (GABA) และธาตุสังกะสีสูง

ผลผลิต 363 กิโลกรัมต่อไร่
แหล่งผลิต เหมาะสำหรับปลูกในบริเวณพื้นที่นาดอนและสภาพไร่ในภาคใต้
การแปรรูป -

 

Chor Mai Pai Nummer 49 (Chor Mai Painumber 49 Glutinous Rice)

Der schwarze Klebreis ist sehr stärkehaltig und wird daher bei der Zubereitung sehr weich und klebrig. Wegen seines hohen Anteils von Vitamin B1, B3 und B6 wird er am meisten als Nahrungsergänzung für das Gehirn und Nervensystem produziert. Außerdem sorgt er dafür, dass das Herzinfarkt-Risiko sich verringert.