กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร สังกัดกลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจและการค้าข้าว
  •   2023-06-14 15:58:47    488     0

กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร สังกัดกลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจและการค้าข้าว

รับสมัคร พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน  15,000 บาท 

สังกัด กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว

กลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจและการค้าข้าว 


* รับสมัครตั้งแต่วันนี้ -23 มิถุนายน 2566 ณ ห้อง 423 ชั้น 4 อาคารกรมการข้าว หรือทาง E-mail

* ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์งาน วันที่ 26 มิถุนายน 2566 ผ่านทางเว็บไซต์กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว

* วันที่สัมภาษณ์งาน วันที่ 27 มิถุนายน 2566 ณ  ห้องประชุมกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว อาคารกรมการข้าว ชั้น 4 ห้อง 420 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป


 ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร  จำนวน 1 อัตรา


ลักษณะงาน

    1. ช่วยปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจและการค้าข้าว

    2. ช่วยดำเนินงานประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ และสื่อโซเชียลมีเดียของกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว

    3. ช่วยจัดทำเอกสารเผยแพร่และสื่อประชาสัมพันธ์ในด้านต่างๆ

    4. ช่วยจัดทำแบบสำรวจ/สำรวจ และติดตามการประเมินการส่งเสริมเกษตรกร/ผู้ประกอบการ

    5. ช่วยดำเนินงานจัดนิทรรศการและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้าข้าวและมาตรฐานข้าว

    6. ช่วยประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

    7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติ

    1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขา เกษตรศาสตร์ ธุรกิจการเกษตร หรือสาขาด้านการเกษตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

    2. มีความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์

    3. มีความสามารถในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี เช่น Microsoft Office (หากสามารถใช้โปรแกรมออกแบบเบื้องต้นได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

    4. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ และเดินทางไปต่างจังหวัดได้

    5. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

    6. มีสุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ

    7. ไม่เป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553

    8. ไม่เป็นผู้ต้องเคยรับโทษจำคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี

    9. ไม่เสพสิ่งเสพติด ของมึนเมา หรือวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตหรือประสาท

    10. หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

 

หลักฐานประกอบการสมัคร

      1. ใบสมัคร 

      2. Resume

      3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

      4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

      5. สำเนาใบปริญญาบัตร จำนวน 1 ฉบับ (หากยังไม่ได้รับปริญญาให้นำใบรับรองการจบการศึกษามาสมัคร)

      6. สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ

      7. สำเนาเอกสารแสดงว่าพ้นภาระการเกณฑ์ทหาร สด.8 หรือ สด.43 จำนวน 1 ฉบับ

      8. หลักฐานอย่างอื่น เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล

      9. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตา ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป

      10. ใบรับรองผ่านการทำงาน (ถ้ามี)

 

หมายเหตุ : ใบสมัครที่ส่งทาง E-mail ให้สแกนใบสมัคร พร้อมหลักฐานประกอบการสมัครส่งมาด้วย (เป็นไฟล์ PDF)

และให้นำเอกสารตัวจริงมาส่งในวันสัมภาษณ์


วิธีการสมัคร

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายบริหารทั่วไป กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว อาคารกรมการข้าว ชั้น 4 ห้อง 423

(สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 0 2561 4970)

หรือ ส่งใบสมัครผ่านทาง E-mail : riceecon2016@gmail.com


ติดต่อ

กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว 2177 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

(ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน)

โทรศัพท์ 0 2561 4970

 >>ดาวโหลดใบสมัคร<<