กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
  •   2023-06-26 09:27:24    262     0

สังกัดกลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจและการค้าข้าว

กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร สังกัดกลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจและการค้าข้าว ดังนี้

 

1. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

          1. นางสาวพรรณวษา คำสุข

          2. นางสาวนิรดา ธาตุดี

          3. นางสาวกาญจนา เนียมกลิ่น

          4. นางสาวหทัยพัชร จินทนากร

          5. นายทศวรรษ จำปาทอง

          6. นายเกริกเกียรติ ไชยสุระ

          7. นางสาวกนกอร ชื่มเสม

          8. นางสาวอาชิรญาณ์ ถมยางกูร

          9. นางสาวกิตติยาภรณ์ ถมยางกูร

 

2. วัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือก (โดยวิธีสอบสัมภาษณ์)

          วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2566 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ชั้น 4 (ห้อง 423) อาคารกรมการข้าว

 

3. ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการคัดเลือก

          1. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเป็นสุภาพชน

          2. ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่มีรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้ของผู้สมัครไปในวันสอบสัมภาษณ์มาแสดงด้วย หากไม่มีจะไม่อนุญาตให้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์

          3. การเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ให้มาถึงสถานที่สอบสัมภาษณ์ ก่อนเริ่มเวลาการสอบสัมภาษณ์ ไม่น้อยกว่า 15 นาที และจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่โดยเคร่งครัด

          4. ผู้สมัครคัดเลือกคนใดไม่มาสอบสัมภาษณ์ภายในวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์การเข้ารับการคัดเลือกในครั้งนี้