ประกาศการรายงานตัวเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร สังกัด กลุ่มส่งเสริมเสริมเศรษฐกิจและการค้าข้าว
  •   2023-08-09 09:08:36    425     0

ประกาศการรายงานตัวเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร สังกัด กลุ่มส่งเสริมเสริมเศรษฐกิจและการค้าข้าว

        ตามที่กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร สังกัด กลุ่มส่งเสริมเสริมเศรษฐกิจและการค้าข้าว ผ่านทางเว็บไซต์กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ดังนี้
1. นายทศวรรษ จำปาทอง
  2. นายเกริกเกียรติ ไชยสุระ (ขึ้นบัญชี)
3. นางสาวพรรณวษา คำสุข  (ขึ้นบัญชี)
4. นางสาวกาญจนา เนียมกลิ่น  (ขึ้นบัญชี)
  5. นางสาวหทัยพัชร จินทนากร  (ขึ้นบัญชี)
และได้แจ้งให้ผู้ผ่านการคัดเลือกชะลอการรายงานตัวออกไปก่อน เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 แล้ว นั้น

          กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1 มารายงานตัวเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร สังกัด กลุ่มส่งเสริมเสริมเศรษฐกิจและการค้าข้าว พร้อมใบรับรองแพทย์ผลการตรวจโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 ที่ออกให้ไม่เกิน 30 วัน เพื่อทำสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน ในวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 8.30 น. ณ ห้องฝ่ายบริหารทั่วไป (ห้อง 420) ชั้น 4 กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว อาคารกรมการข้าว