ประกาศกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว เรื่อง ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) ตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สหภาพยุโรป (EU) และ มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สหรัฐอเมริกา (USDA-NOP) ของกลุ่มเกษตรกร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  •   2023-08-17 14:22:40    34     4  • bytes  

  • bytes  

  • bytes