ประกาศกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) ตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สหภาพยุโรป (EU) และ มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สหรัฐอเมริกา (USDA-NOP) ของกลุ่มเกษตรกร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  •   2023-08-24 11:59:54    42     21  • bytes  

  • bytes  

  • bytes