กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวลงพื้นที่ติดตามงานพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว ณ กลุ่มผู้ผลิตข้าวบ้านเด่นใหญ่ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท


    กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวลงพื้นที่ติดตามงานพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว ณ กลุ่มผู้ผลิตข้าวบ้านเด่นใหญ่ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

    วันที่ 28 สิงหาคม 2566 กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ได้ลงพื้นที่ติดตามงานพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว ประเภทเครื่องสำอางค์ ณ กลุ่มผู้ผลิตข้าวบ้านเด่นใหญ่ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวคุณภาพ ได้พัฒนาศักยภาพในการแปรรูปข้าวและสร้างมูลค่าของข้าวที่ปลูกภายในกลุ่มให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น ทั้งยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของกลุ่มเกษตรและเป็นช่องทางหนึ่งในการสร้างรายได้ของกลุ่มเกษตรกร