กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวจัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานเชื่อมโยงตลาดข้าวคุณภาพดี ครบวงจร ครั้งที่ 1/2566


    กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวจัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานเชื่อมโยงตลาดข้าวคุณภาพดี ครบวงจร ครั้งที่ 1/2566

   

กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวจัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานเชื่อมโยงตลาดข้าวคุณภาพดี ครบวงจร ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2566 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมรวงข้าว ชั้น 2
อาคารกรมการข้าว โดยมีรองอธิบดีกรมการข้าว (นายชิษณุชา บุดดาบุญ) เป็นประธานในที่ประชุม  เพื่อหารือแนวทางการเชื่อมโยงข้าวคุณภาพดี ซึ่งประกอบด้วย ข้าวที่ได้รับรองมาตรฐานอินทรีย์ มาตรฐานอินทรีย์ต่างประเทศ มาตรฐาน GAP และมาตรฐานข้าวยั่งยืน (SRP) สู่การเชื่อมโยงให้เกิดตลาดที่ยั่งยืนเป็นรูปธรรม