กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร สังกัดโครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร
  •   2023-09-18 11:37:26    377     0

กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร สังกัดโครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร

รับสมัคร พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
อัตราเงินเดือน  15,000 บาท  จำนวน 1 อัตรา 
สังกัด กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว
โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร
 
* รับสมัครตั้งแต่วันที่ 18-25 กันยายน 2566 ณ ห้อง 423 ชั้น 4 อาคารกรมการข้าว หรือทาง E-mail
* ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์งาน วันที่ 26 กันยายน 2566 ผ่านทางเว็บไซต์กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว
* วันที่สัมภาษณ์งาน วันที่ 28 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว อาคารกรมการข้าว ชั้น 4 ห้อง 420 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
 
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร จำนวน 1 อัตรา

ลักษณะงาน
    1. ช่วยปฏิบัติงานด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์
    2. ช่วยดำเนินงานถ่ายทอดองค์ความรู้และให้ข้อมูลด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว
    3. ช่วยจัดทำเอกสารเผยแพร่และสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว
    4. จัดทำแบบสำรวจ/สำรวจ และติดตามการประเมินการจัดชั้นคุณภาพเกษตรกร/ผู้ประกอบการ
    5. ช่วยดำเนินงานจัดนิทรรศการและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว
    6. ช่วยดำเนินงานด้านการส่งเสริมการเตรียมความพร้อมในการขอรับรองมาตรฐาน GMP และอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้อง
    7. ช่วยดำเนินงานถ่ายทอดองค์ความรู้และให้ข้อมูลด้านมาตรฐาน GMP และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
    8. ช่วยประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
    9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
    1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต) สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร สาขาอุตสาหกรรมเกษตรหรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
    2. มีความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์
    3. มีความสามารถในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี เช่น Microsoft Office 
(หากสามารถใช้โปรแกรมออกแบบเบื้องต้น เช่น Photoshop, Ai หรืออื่น ๆ ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
    4. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ และเดินทางไปต่างจังหวัดได้
    5. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
    6. มีสุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ
    7. ไม่เป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553
  
    8. ไม่เป็นผู้ต้องเคยรับโทษจำคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
    9. ไม่เสพสิ่งเสพติด ของมึนเมา หรือวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตหรือประสาท
    10. หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 
หลักฐานประกอบการสมัคร
      1. ใบสมัคร 
      2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
      3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
      4. สำเนาใบปริญญาบัตร จำนวน 1 ฉบับ (หากยังไม่ได้รับปริญญาให้นำใบรับรองการจบการศึกษามาสมัคร)
      5. สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ
      6. สำเนาเอกสารแสดงว่าพ้นภาระการเกณฑ์ทหาร สด.8 หรือ สด.43 จำนวน 1 ฉบับ
      7. หลักฐานอย่างอื่น เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล
      8. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตา ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
      9. ใบรับรองผ่านการทำงาน (ถ้ามี)
 หมายเหตุ : ใบสมัครที่ส่งทาง E-mail ให้สแกนใบสมัคร พร้อมหลักฐานประกอบการสมัครส่งมาด้วย
(เป็นไฟล์ PDF) และให้นำเอกสารตัวจริงมาส่งในวันสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร
ผู้ที่สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายบริหารทั่วไป กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว อาคารกรมการข้าว ชั้น 4 ห้อง 423
(สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 0 2561 5253)
หรือ ส่งใบสมัครผ่านทาง E-mail : riceprocess2@gmail.com

ติดต่อ
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว 2177 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
(ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน)
โทรศัพท์ 0 2561 5253