บุคลากร


  •   2021-03-10 15:59:25    3348  

นาย โอวาท ยิ่งลาภ

ผู้อำนวยการกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว

02-5615360

brpd@rice.mail.go.th

ผู้เชี่ยวชาญ


นาง พรทิพย์ ถาวงค์

ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว

02-5614769

porntip.t@rice.mail.go.th

นาง สุคนธ์ ท้วมมา

รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานการรับรองข้าว

02-5614769

sukontuamma@gmail.com

ฝ่ายบริหารทั่วไป


นาย ไพศิลป์ ม่วงวิโรจน์

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

02-5615360

paisilp.m@rice.mail.go.th

นาง สุรีย์ ซันนุ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

02-5615360

suree.su@rice.mail.go.th

นางสาว เกศริน สุนันต๊ะ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

02-5615360

ketsarin.s@rice.mail.go.th

นางสาว ละออง เขียนวงศ์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

02-5615360

laoong.k@rice.mail.go.th

นางสาว กิติมา เกตุแก้ว

เจ้าพนักงานธุรการ

02-5615360

kittima.k@rice.mail.go.th

นางสาว จันสุคล นุ่มยองใย

เจ้าพนักงานธุรการ

02-5615360

chansukol17@gmail.com

นางสาว อรวรา อยู่เป็นสุข

เจ้าพนักงานธุรการ

025615360

brpd@rice.mail.go.th

นางสาว พวงพยอม ถ้ำกลาง

เจ้าพนักงานธุรการ

02-5615360

poungpayom.t@rice.mail.go.th

นางสาว ปัทมา เพ็ชรพวง

เจ้าพนักงานธุรการ

02-5615360

pattama.p@rice.mail.go.th

นางสาว นิศากร หอมสุคนธ์

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

02-5615360

nisakorn.h@rice.mail.go.th

กลุ่มพัฒนาการเพิ่มมูลค่าสินค้าข้าว


นางสาว สมใจ แก้วสร

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการเพิ่มมูลค่าสินค้าข้าว

02-5615386

jai579kae@yahoo.com

นางสาว จาฎุพัจน์ รอดอริห์

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

02-5615386

jatupatr1_6@hotmail.com

นางสาว นิกูล เสนานอก

นักวิชาการเกษตร

02-5615253

nikul_67@hotmail.com

นางสาว อุมาพร ชนะสิทธิ์

นักวิชาการเกษตร

02-5615386

popo_as_one@hotmail.com

นางสาว นันทัชพร ตาระกา

นักวิชาการเกษตร

02-5615386

nantach-n-@hotmail.com

นางสาว นฤตยา มณีวรรณ์

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

02-5615386

narutaya.ma@hotmail.com

นางสาว เอสเธอร์ พิทักษ์พรดำรง

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

02-5615386

estherhadassah.star@gmail.com

กลุ่มพัฒนาการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์


นางสาว นิศานาถ เจือทอง

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์

02-5615253

churthong@gmail.com

นางสาว มณฑกาญจน์ บุญเพิ่มผล

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

02-5615253

mb2292@cornell.edu

นางสาว อาภาวี ศุภพงศ์

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

02-5615253

tete.arpavee@gmail.com

นางสาว วิภาดา วรรณธัญญารัตน์

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

02-5615253

wunthunyarat@gmail.com

นางสาว เขมณัฏฐ์ พุกพูล

วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ

02-5615253

khemmanutpuk@gmail.com

นางสาว หทัยกาญตน์ หุ่นรัตน์

นักวิชาการเกษตร

02-5615253

tatae_ku@hotmail.com

นาย นพพร ชุบทอง

นักวิชาการเกษตร

02-5615253

lava_na@hotmail.com

กลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจและการค้าข้าว


นาย ชาญธวัช แง้เจริญกุล

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจและการค้าข้าว

02-5614970

chanthawat.n@rice.mail.go.th

นางสาว กัญจนัสม์ พาพล

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

02-5614970

gunparpol@gmail.com

นางสาว ชัญญรัช เรืองคำ

นักวิชาการเกษตร

02-5614970

brpd@rice.mail.go.th

นางสาว สิรีรัตน์ อัครพรวินิจ

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

02-5614970

sireerat.a@rice.mail.go.th