วิสัยทัศน์/พันธกิจ


  •       622  

   

วิสัยทัศน์ (Vision)

  "มุ่งมั่นพัฒนา ส่งเสริมการผลิตข้าวและผลิตภัณฑ์ในการยกระดับคุณภาพ และเชื่อมโยงตลาดเฉพาะ เพื่อเพิ่มมูลค่าข้าวไทยอย่างยั่งยืน"

พันธกิจ (Mission)

     1. ศึกษา วิจัย วิเคราะห์การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเชิงพาณิชย์

     2. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่ม และการพัฒนาระบบการจัดการสินค้าข้าว

     3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการแปรรูปข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าว

     4. ส่งเสริมและสนับสนุนการค้าข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวเพื่อตลาดเฉพาะ