กรมการข้าวลงพื้นที่ตรวจโรงสีข้าวเพื่อเตรียมความพร้อมในการขอการรับรอง GMP


    เมื่อวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เจ้าหน้าที่กรมการข้าว ได้ลงพื้นที่ ณ โรงสีข้าวซแรย์ อทิตยา ตำบลเทนมีย์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

   

iiii.jpg

เมื่อวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  เจ้าหน้าที่กรมการข้าว ได้ลงพื้นที่ ณ โรงสีข้าวซแรย์ อทิตยา ตำบลเทนมีย์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

 

เพื่อให้คำแนะนำในการปรับปรุงและพัฒนาโรงสีข้าวสู่ระบบมาตรฐาน GMP มกษ.4403-2553 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนางสาวกัญจนัสม์ พาพล นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจและการค้าข้าว นางสาวเขมณัฏฐ์ พุกพูล วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ นายนพพร ชุบทอง นักวิชาการเกษตร เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ นายรพิทิวัตถ์ เจริญนิตินนท์ นิติกรปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ ได้ให้คำแนะนำจุดต่างๆ ที่ต้องมีการปรับปรุงแก้ไข และต่อเติมเพิ่ม เพื่อให้โรงสีข้าวนำไปดำเนินการต่อไป และเตรียมความพร้อมให้สามารถผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP ได้  

l.jpg     ii.jpg

iii.jpg