ข้าวเหนียวดำช่อไม้ไผ่49
  •   2021-06-30 21:19:53    30     0

เป็นข้าวเหนียวดำพื้นเมือง เมื่อนึ่งสุกมีลักษณะอ่อนนุ่ม

พันธุ์ข้าวข้าวดำช่อไม้ไผ่ 49
ชนิดข้าวเหนียว
ประวัติพันธุ์ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานีเก็บรวบรวมพันธุ์ข้าวเหนียวพื้นเมืองจากจังหวัดกระบี่ นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ในปี 2539 – 2542 จำนวน 89 พันธุ์ ปลูกอนุรักษ์และศึกษาลักษณะประจำพันธุ์เบื้องต้น ประเมินลักษณะและจัดหมวดหมู่กลุ่มพันธุ์ ปลูกคัดเลือกให้เป็นสายพันธุ์บริสุทธิ์แบบรวงต่อแถวในแต่ละกลุ่มพันธุ์/สายพันธุ์ คัดเลือกข้าวเหนียวดำช่อไม้ไผ่ได้สายพันธุ์ PTNC96004-49 และปลูกเปรียบเทียบผลผลิตระหว่างสถานีที่ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ปัตตานี และกระบี่ วิเคราะห์คุณภาพเมล็ด ปลูกเปรียบเทียบผลผลิตในนาราษฎร์ที่อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ปี 2554 คัดเลือกข้าวเหนียวดำช่อไม่ไผ่สายพันธุ์ PTNC96004-49 เป็นสายพันธุ์ดีเด่น กรมการข้าวรับรองพันธุ์ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2554
ลักษณะเด่น

1. เป็นข้าวเหนียวดำพื้นเมือง เมื่อนึ่งสุกมีลักษณะอ่อนนุ่ม ที่ผู้บริโภคในพื้นที่ภาคใต้นิยมนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เป็นอาหารเสริมหรืออาหารว่าง และใช้ในงานบุญประเพณี ทำให้มีราคาจำหน่ายสูงกว่าข้าวทั่วไป

2. มีคุณค่าทางโภชนาการสูง โดยมีวิตามินบี 1 วิตามินบี 3  วิตามินบี 6 และวิตามิน อี

นอกจากนี้ สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว (2555) ได้วิเคราะห์ธาตุอาหาร และสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่มีผลต่อกระบวนการทำงานของร่างกาย พบว่า ข้าวแต่ละพันธุ์มีปริมาณธาตุอาหาร และสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่แตกต่างกัน พบว่า ข้าวดำช่อไม้ไผ่ 49 มีสารกาบา (GABA) และธาตุสังกะสีสูง

ผลผลิต363 กิโลกรัมต่อไร่
แหล่งผลิตเหมาะสำหรับปลูกในบริเวณพื้นที่นาดอนและสภาพไร่ในภาคใต้
การแปรรูป-