กรมการข้าว จับมือกับตลาดไทร่วมกันจัดงานเส้นทางข้าวคุณภาพโดยกรมการข้าว สู่ตลาดคุณภาพ “ตลาดไท”


    วันที่ 29 กันยายน 2564 กรมการข้าวและตลาดไท จัดพิธีเปิด โดยมี นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

   

วันที่ 29 กันยายน 2564 กรมการข้าวและตลาดไท จัดพิธีเปิด โดยมี นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร    อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธีเปิดงานร่วมกับนายโชคชัย คลศรีชัย กรรมการผู้จัดการตลาดไท           และนายโอฬาร พิทักษ์ ที่ปรึกษาตลาดไท (อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร) มีผู้ร่วมงาน นายณราวุฒิ ปิยโชติสกุลชัยผู้อำนวยการกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว  นายประสงค์ ทองพันธ์ ผู้อำนวยการกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ นางพรทิพย์ ถาวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว  และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจและการค้าข้าว เข้าร่วมงาน ในการจัดงานในครั้งนี้ มีกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมจัดจำหน่ายจำนวน  5 ร้าน ที่มาออกร้านจำหน่างผลิตภัณฑ์ ดังนี้
1. วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ตำบลบุฤาษี จังหวัดสุรินทร์
2. สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส. สุรินทร์จำกัด  จังหวัดสุรินทร์
3. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปตำบลบ้านผึ้งจังหวัดนครพนม
4 สหกรณ์การเกษตรทุ่งวัดสิงห์จำกัดจังหวัดชัยนาท
5. สหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด จำกัด จังหวัดร้อยเอ็ด