บุคลากร


  •   2021-03-10 15:59:25    219  

นาย ณราวุฒิ ปิยโชติสกุลชัย

ผู้อำนวยการกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว

02-5615360

brpd@rice.mail.go.th

ผู้เชี่ยวชาญ


นาง พรทิพย์ ถาวงค์

ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว

02-5614769

brpd@rice.mail.go.th

นาง สุคนธ์ ท้วมมา

รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานการรับรองข้าว

02-5614769

brpd@rice.mail.go.th

ฝ่ายบริหารทั่วไป


นาย ไพศิลป์ ม่วงวิโรจน์

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

02-5615360

brpd@rice.mail.go.th

กลุ่มพัฒนาการเพิ่มมูลค่าสินค้าข้าว


นางสาว สมใจ แก้วสร

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการเพิ่มมูลค่าสินค้าข้าว

02-5615386

brpd@rice.mail.go.th

กลุ่มพัฒนาการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์


นางสาว นิศานาถ เจือทอง

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์

02-5615253

brpd@rice.mail.go.th

กลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจและการค้าข้าว


นาย ชาญธวัช แง้เจริญกุล

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจและการค้าข้าว

02-5614970

brpd@rice.mail.go.th