บุคลากร


  •   2021-03-10 15:59:25    383  

- - -

ผู้อำนวยการกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว

02-5615360

[email protected]

ผู้เชี่ยวชาญ


นาง พรทิพย์ ถาวงค์

ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว

02-5614769

[email protected]

นาง สุคนธ์ ท้วมมา

รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานการรับรองข้าว

02-5614769

[email protected]

ฝ่ายบริหารทั่วไป


นาย ไพศิลป์ ม่วงวิโรจน์

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

02-5615360

[email protected]

นาง สุรีย์ ซันนุ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

025615360

นางสาว เกศริน สุนันต๊ะ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

025615360

นางสาว กิติมา เกตุแก้ว

เจ้าพนักงานธุรการ

025615360

นางสาว จันสุคล นุ่มยองใย

เจ้าพนักงานธุรการ

025615360

นางสาว อรวรา อยู่เป็นสุข

เจ้าพนักงานธุรการ

025615360

นางสาว พวงพยอม ถ้ำกลาง

เจ้าพนักงานธุรการ

025615360

นางสาว ปัทมา เพ็ชรพวง

เจ้าพนักงานธุรการ

025615360

นางสาว นิศากร หอมสุคนธ์

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

025615360

กลุ่มพัฒนาการเพิ่มมูลค่าสินค้าข้าว


นางสาว สมใจ แก้วสร

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการเพิ่มมูลค่าสินค้าข้าว

02-5615386

[email protected]

กลุ่มพัฒนาการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์


นางสาว นิศานาถ เจือทอง

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์

02-5615253

[email protected]

กลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจและการค้าข้าว


นาย ชาญธวัช แง้เจริญกุล

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจและการค้าข้าว

02-5614970

[email protected]